Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Hefboom inzichten

Vanwaar komt armoede eigenlijk? Wat veroorzaakt sociale ongelijkheid? Welke theorieën en kaders bestaan er die een uitweg bieden naar een realistische aanpak? Deze hefboom wil de professional een brede en open visie op de oorzaken en de mechanismen van (sociale) kwetsbaarheid aanreiken. Inzichten op dit vlak helpen om gevoelens van medelijden of apathie te overstijgen. Ze brengen je dichter bij een professionele aanpak die ertoe doet.

Hieronder vind je materiaal, inzichten, ideeën, interviews, onderzoeksresultaten, tools … die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom inzichten
terug naar overzicht

12 brillen om naar kinderarmoede te kijken

In de boekentas van Sarah zit altijd een lege brooddoos, maar het meisje draagt wel de nieuwste K3-schoenen. Hoe kijk jij naar haar armoede? Jouw bril bepaalt welk probleem je ziet en wat een mogelijke oplossing is. Professor Baldwin Van Gorp ontdekte 12 brillen om mee naar kinderarmoede te kijken. 

12 brillen om naar kinderarmoede te kijken
Een klik en print van de 12 brillen om naar armoede te kijken

Presentatie Lerend Netwerk 12 november 2019: Met welke bril kijk jij naar kinderen en ouders in kansarmoede? Workshop over de 12 brillen van prof. Baldwin Van Gorp – Sofie Verschaeve  Bekijk de presentatie

Arm kind. Anders communiceren over kinderarmoede

We communiceren veel over kinderarmoede. De woorden en beelden die we daarbij gebruiken zetten mee de toon van het debat. De media tonen niet alleen kinderarmoede, ze spreken zich ook uit over de oorzaken en oplossingen om het probleem te verhelpen. De beelden en woorden vormen de publieke opinie, beïnvloeden beleidsmakers en professionals in de sector én hebben invloed op de direct betrokkenen: de kinderen zelf en hun ouders die in armoede leven.

 De Stichting gaf professor Baldwin Van Gorp (Instituut voor Mediastudies – KU Leuven) de opdracht om een framing-studie uit te voeren en zo de maatschappelijke beeldvorming over kinderarmoede in de Belgische publieke opinie en de media in kaart te brengen. Op basis van de gedachtewisselingen heeft de Stichting de onderzoekers en professionals inzake communicatie verzocht een test communicatiecampagne op te zetten die ingezet kon worden in de strijd tegen kinderarmoede. Deze publicatie geeft een aantal aanbevelingen om te komen tot een boodschap die mobiliseert, constructief is en niet-stigmatiserend.

 

Rechtvaardiger én efficiënter: het kan! Presentatie slotevent 5 oktober 2020

Prof. Ides Nicaise (KULeuven)

Kijk hier naar de inspiratiesessie 

PowerPoint-presentatie 

Extra lectuur ivm ‘Accelerated schools - versnelde scholen’ en ‘Success for All’

Kinderarmoede en het lokale niveau – De gemeenten in kaart

In België leeft meer dan één kind op zes onder de armoededrempel, maar de kinderarmoede is ongelijk verdeeld over de gemeenten. Momenteel beschikt alleen Vlaanderen over een instrument dat kinderarmoede op gemeentelijk niveau meet: de Kansarmoede Index. Om een beter inzicht te krijgen in het fenomeen heeft de Koning Boudewijnstichting in 2018 de Universiteit van Bergen de opdracht gegeven de risicofactoren voor kinderarmoede voor het hele land en op gemeentelijke schaal in kaart te brengen. Dit resulteerde in een publicatie en een set van interactieve kaarten. Bekijk hier

Armoede en deprivatie bij kinderen in armoede

Om het beeld scherper te stellen hebben onderzoekers op Europees niveau een aanvullende indicator ontwikkeld: specifieke deprivatie bij kinderen. Deze indicator meet de dagelijkse problemen die kinderen ondervinden en die verschillend kunnen zijn van die van hun ouders. Hij vertrekt van de toegang tot eenzelfde geheel van 17 items die men voor elk kind in Europa als noodzakelijk beschouwt: eet het kind elke dag groenten en fruit? Nodigt het soms vrienden uit thuis? Kan het kind deelnemen aan uitstapjes en feesten op school? Leeft het kind in een behoorlijk verwarmde woning? Een kind leeft gedepriveerd als het gezin zich minstens drie van deze 17 items niet kan veroorloven (zie de lijst op p. 2). Hoe hoger het aantal items waar het kind niet over beschikt, hoe ernstiger de deprivatie.

Lees hier de publicatie

6 pijlers voor een sterk armoedebeleid

Een sterk armoedebeleid heeft 6 pijlers: van inschrijfteam tot schoolfactuur. Ontdek hoe jouw school met kleine en grote aanpassingen aan iedereen de juiste aandacht kan geven.

Waarom gelijke onderwijskansen uitblijven

Gelijke kansen voor ieder kind, dat willen we allemaal. Maar in de praktijk worden die kansen niet altijd gerealiseerd. Hoe komt dat? “Als we echt gelijke onderwijskansen willen realiseren, is er een andere mentaliteit nodig”, zeggen socioloog Dirk Jacobs en lerarenopleider Maya Dammans. Wat houdt dat in?

Armoede zorgt voor schadelijke tunnelvisie. Wat nog meer?

De bandbreedte van je brein: hoe minder die bezet wordt, hoe hoger je IQ en je zelfbeheersing. Maar als je kampt met te weinig geld, tijd of rust, maak je onvermijdelijk verkeerde keuzes. Wat betekent dat voor leerlingen en leraren? Lees hier

Brochure 'maak je sterk tegen armoede op school'

Door wie? Netwerk tegen armoede
Voor wie? leerkrachten/scholen 

Inhoud: 

Deze brochure is een bundeling van binnen de verenigingen waar armen het woord nemen circulerende tips en denkwerk. Thema's die aan bod komen zijn o.m. kostenbeleid, communicatie, ouderbetrokkenheid. We maken niet expliciet het onderscheid tussen basis- en secundair onderwijs.

Meer info: Maak je sterk_2017_goedvoordruk_spreads.pdf

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2019/maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school 

Kinderopvang en armoede

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

Deze tekst geeft je inzicht in de leefwereld van mensen in generatiearmoede en de drempels die zij ervaren naar kinderopvang toe. Verder: tips om drempels weg te werken tussen mensen in kans- en generatie-armoede en de opvang.

Meer info:

https://www.kindengezin.be/img/kinderopvang-en-armoede.pdf Jan Maris, Antwerps Platform Generatiearmen, 2007

Draaiboek 'communiceren met mensen in armoede', 2012

Door wie: project Aangepaste communicatie naar sociaal kwetsbare groepen, Koning Boudewijnstichting
Voor wie: kinderopvang

Inhoud:

Het draaiboek helpt communiceren op maat van mensen in armoede. Het bevat praktische informatie over het communicatieplanningsproces en achtergrondinformatie over mensen die leven in armoede.

Meer info: http://www.communicerenmetarmen.be/ 

Draaiboek ‘Inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen’

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

In september 2015 gingen acht proeftuinen van start in Vlaanderen en Brussel in opdracht van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Hun opdracht was om een geïntegreerd aanbod voor laaggeletterde moeders met jonge kinderen vorm te geven. Drie partners sloegen de handen in elkaar: Agentschappen Integratie en Inburgering (AII), Centrum Basiseducatie, Kind en Gezin (lokaal vertegenwoordigd door verschillende partners: inloopteams, Huizen van het Kind, Kinderopvang, regioteams, CKG).

Het draaiboek biedt heel wat inspiratie en inzichten voor beleid en praktijk, zoals: werken met groepen ouders, het belang van warme overgang tussen thuis en kinderopvang, lokale samenwerking met partners,… 

Meer info: https://www.kindengezin.be/img/2016-12-21DraaiboekAMIF.pdf 

Jaarlijkse rapporten ‘Kind in Vlaanderen’

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

In navolging van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd gesteld dat het belangrijk is om de leefsituatie van jonge kinderen systematisch op te volgen.

In ‘Het kind in Vlaanderen’ bundelt Kind en Gezin jaarlijks demografische gegevens over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen, …) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders, … Het bevat cijfers over de arbeidsparticipatie van ouders, over inkomen en (kans)armoede, enz.

Meer info: 

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/rapporten/over-kind-en-gezin/kind-in-vlaanderen/ 

Welzijnszorg: armoedeweb aan de buitenkant

Een algemeen overzicht over armoede in ons land vind je in de powerpoint van Welzijnszorg: https://www.welzijnszorg.be/ik-zoek-informatie-over-armoede 

Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen.

De brochure is bedoeld om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken.  Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die getest zijn in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau.

KlasCement Iedereen telt mee

In deze map vind je: tips om beter om te gaan met armoede in de school, achtergrondinfo over kansarmoede, verwerkingsopdrachten voor in de klas, oefeningen rond budgettering. 

https://www.klascement.net/iedereenteltmee/map/kansarmoede 

Webinar ECEC

1-hour webinar on the School Education Gateway on the topic "Inspiring inclusive practices in Early Childhood Education and Care (ECEC)" on 11 December 2018 at 17.00 CET. The main audience will be teachers but it is open to all.

The webinar speakers are:
- Cecilia Aguiar, Researcher from the University of Lisbon
- Jannicke Rosvold Sagose, a Norwegian pre-school teacher involved in the E+ KA201 project "Developing Teacher Competences for the Future" (further info: https://www.siu.no/…/immigrant-parents-have-different-expec…) 
- Tove Slinde, ECEC senior expert in the Norwegian Ministry of education and currently a national expert in DG EAC.

Link to the webinar: https://groups.schooleducationgateway.eu/101/pages/page/387?fbclid=IwAR3wZP_qMRHlr35sD2MoNbacuJp1zCOqngZYwHAixs08seCp_vel1qo_Qfk 

terug naar overzicht