Hefboom inzichten

Vanwaar komt armoede eigenlijk? Wat veroorzaakt sociale ongelijkheid? Welke theorieën en kaders bestaan er die een uitweg bieden naar een realistische aanpak? Deze hefboom wil de professional een brede en open visie op de oorzaken en de mechanismen van (sociale) kwetsbaarheid aanreiken. Inzichten op dit vlak helpen om gevoelens van medelijden of apathie te overstijgen. Ze brengen je dichter bij een professionele aanpak die ertoe doet.

Hieronder vind je materiaal, inzichten, ideeën, interviews, onderzoeksresultaten, tools … die je kunnen inspireren.

Lees hier de tekst vanuit het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met de opleidingen kleuteronderwijs.

banner bij Hefboom inzichten
terug naar overzicht

Arm kind. Anders communiceren over kinderarmoede

We communiceren veel over kinderarmoede. De woorden en beelden die we daarbij gebruiken zetten mee de toon van het debat. De media tonen niet alleen kinderarmoede, ze spreken zich ook uit over de oorzaken en oplossingen om het probleem te verhelpen. De beelden en woorden vormen de publieke opinie, beïnvloeden beleidsmakers en professionals in de sector én hebben invloed op de direct betrokkenen: de kinderen zelf en hun ouders die in armoede leven.

 De Stichting gaf professor Baldwin Van Gorp (Instituut voor Mediastudies – KU Leuven) de opdracht om een framing-studie uit te voeren en zo de maatschappelijke beeldvorming over kinderarmoede in de Belgische publieke opinie en de media in kaart te brengen. Op basis van de gedachtewisselingen heeft de Stichting de onderzoekers en professionals inzake communicatie verzocht een test communicatiecampagne op te zetten die ingezet kon worden in de strijd tegen kinderarmoede. Deze publicatie geeft een aantal aanbevelingen om te komen tot een boodschap die mobiliseert, constructief is en niet-stigmatiserend.

 

12 brillen om naar kinderarmoede te kijken

In de boekentas van Sarah zit altijd een lege brooddoos, maar het meisje draagt wel de nieuwste K3-schoenen. Hoe kijk jij naar haar armoede? Jouw bril bepaalt welk probleem je ziet en wat een mogelijke oplossing is. Professor Baldwin Van Gorp ontdekte 12 brillen om mee naar kinderarmoede te kijken. 

12 brillen om naar kinderarmoede te kijken
Een klik en print van de 12 brillen om naar armoede te kijken

6 pijlers voor een sterk armoedebeleid

Een sterk armoedebeleid heeft 6 pijlers: van inschrijfteam tot schoolfactuur. Ontdek hoe jouw school met kleine en grote aanpassingen aan iedereen de juiste aandacht kan geven.

Waarom gelijke onderwijskansen uitblijven

Gelijke kansen voor ieder kind, dat willen we allemaal. Maar in de praktijk worden die kansen niet altijd gerealiseerd. Hoe komt dat? “Als we echt gelijke onderwijskansen willen realiseren, is er een andere mentaliteit nodig”, zeggen socioloog Dirk Jacobs en lerarenopleider Maya Dammans. Wat houdt dat in?

“Wij zijn de zorgmagneet van de streek”

Het VTI Diksmuide heeft een GOK-percentage van 30%. En de school telt maar 15 anderstalige leerlingen. Leerlingbegeleider Eddy ziet schrijnende opvoedsituaties, maar blijft optimistisch. “We krijgen soms het verwijt dat we leerlingen te veel kansen geven. Terwijl het leerlingenaantal overal in deWesthoek daalt, zijn wij in 12 jaar tijd verdubbeld.”

“School wordt vangnet voor ‘nieuwe’ armen”

De crisis slaat koud en hard toe in Spanje, Portugal en Griekenland. Ook in Vlaanderen krijgen ouders het moeilijk. “Een school is geen voedselbank”, zegt leraar Bart Crikemans. “Toch hebben we nu een grote diepvries gekocht, om de soepgroenten in te bewaren. Zo eten de leerlingen ’s middags toch iets.”

Brochure 'maak je sterk tegen armoede op school'

Door wie? Netwerk tegen armoede
Voor wie? leerkrachten/scholen 

Inhoud: 

Deze brochure is een bundeling van binnen de verenigingen waar armen het woord nemen circulerende tips en denkwerk. Thema's die aan bod komen zijn o.m. kostenbeleid, communicatie, ouderbetrokkenheid. We maken niet expliciet het onderscheid tussen basis- en secundair onderwijs.

Meer info: Maak je sterk_2017_goedvoordruk_spreads.pdf

http://www.netwerktegenarmoede.be/armoedeopschool 

Opleidingsonderdeel Onderwijs en Samenleving

Door wie? Thomas More Lerarenopleiding
Voor wie? Lerarenopleider

Inhoud:

Hoe studenten van de lerarenopleiding Thomas More Mechelen leren omgaan met armoede en ongelijkheid binnen het opleidingsonderdeel Onderwijs en Samenleving. Dit opleidingsonderdeel komt aan bod in het derde opleidingsjaar binnen de opleiding kleuteronderwijs aan de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen.

Binnen dit opleidingsonderdeel wordt vertrokken vanuit het ik-perspectief van studenten: Ik, als toekomstige kleuterleerkracht, wil meer te weten komen over (kans)armoede en hoe ermee om te gaan wanneer ik signalen opmerk bij kleuters in mijn klaspraktijk.

Meer info: 

Zo had ik armoede nog niet bekenen
Visualisatie metroplan

Kinderopvang en armoede

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

Deze tekst geeft je inzicht in de leefwereld van mensen in generatiearmoede en de drempels die zij ervaren naar kinderopvang toe. Verder: tips om drempels weg te werken tussen mensen in kans- en generatie-armoede en de opvang.

Meer info:

https://www.kindengezin.be/img/kinderopvang-en-armoede.pdf Jan Maris, Antwerps Platform Generatiearmen, 2007

Draaiboek 'communiceren met mensen in armoede', 2012

Door wie: project Aangepaste communicatie naar sociaal kwetsbare groepen, Koning Boudewijnstichting
Voor wie: kinderopvang

Inhoud:

Het draaiboek helpt communiceren op maat van mensen in armoede. Het bevat praktische informatie over het communicatieplanningsproces en achtergrondinformatie over mensen die leven in armoede.

Meer info: http://www.communicerenmetarmen.be/ 

Draaiboek ‘Inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen’

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

In september 2015 gingen acht proeftuinen van start in Vlaanderen en Brussel in opdracht van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Hun opdracht was om een geïntegreerd aanbod voor laaggeletterde moeders met jonge kinderen vorm te geven. Drie partners sloegen de handen in elkaar: Agentschappen Integratie en Inburgering (AII), Centrum Basiseducatie, Kind en Gezin (lokaal vertegenwoordigd door verschillende partners: inloopteams, Huizen van het Kind, Kinderopvang, regioteams, CKG).

Het draaiboek biedt heel wat inspiratie en inzichten voor beleid en praktijk, zoals: werken met groepen ouders, het belang van warme overgang tussen thuis en kinderopvang, lokale samenwerking met partners,… 

Meer info: https://www.kindengezin.be/img/2016-12-21DraaiboekAMIF.pdf 

Jaarlijkse rapporten ‘Kind in Vlaanderen’

Door wie? Kind en Gezin
Voor wie? kinderopvang

Inhoud:

In navolging van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd gesteld dat het belangrijk is om de leefsituatie van jonge kinderen systematisch op te volgen.

In ‘Het kind in Vlaanderen’ bundelt Kind en Gezin jaarlijks demografische gegevens over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen, …) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders, … Het bevat cijfers over de arbeidsparticipatie van ouders, over inkomen en (kans)armoede, enz.

Meer info: 

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/rapporten/over-kind-en-gezin/kind-in-vlaanderen/ 

Welzijnszorg: armoedeweb aan de buitenkant

Een algemeen overzicht over armoede in ons land vind je in de powerpoint van Welzijnszorg: https://www.welzijnszorg.be/ik-zoek-informatie-over-armoede 

Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen.

De brochure is bedoeld om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken.  Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die getest zijn in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau.

terug naar overzicht